Ασφάλεια – Περιβάλλον

Η VILMEC IKE δραστηριοποιείται συνήθως σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας (Διυλιστήρια, Πετροχημικά, Εργοστάσια Ενέργειας κα), πράγμα που την καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα ασφάλειας εργασίας, πάντα όμως με σεβασμό στο περιβάλλον και στο μέλλον των παιδιών μας .

Βασικό μέλημα και μόνιμος στόχος της Διοίκησης αποτελεί η επιτυχής εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει μέσα από ασφαλείς πρακτικές όπως αυτές προδιαγράφονται από την νομοθεσία και συνηγορούν τόσο στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης του Προσωπικού της εταιρίας σε κίνδυνο κατά την εργασία του όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πλέον των υποχρεωτικών από τον νόμο ασφαλίσεων του Προσωπικού καθώς και της ασφάλισης των έργων έναντι τρίτων η Εταιρία παρέχει στο Προσωπικό της πρόσθετη Ομαδική Ασφάλιση σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη ατυχήματος εν ώρα εργασίας ενώ έχει εξασφαλίσει και κεφάλαια για την προστασία του περιβάλλοντος απ τυχόν ατυχήματα μέσω ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Στα πλαίσια της ασφαλούς εργασίας η Εταιρία ακολουθεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων που διαθέτει (μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια, κλπ), και διατηρεί πιστοποιημένα τα ανυψωτικά της μηχανήματα.

Επίσης η Εταιρία έχει προχωρήσει στην σύνταξη “Eγχειριδίου Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας” όπου περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Εταιρία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ένα ακόμη βήμα προς την ασφαλή εργασία είναι και η “Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου” που έχει εκπονηθεί.

Τέλος η VILMEC IKE για την εποπτεία αλλά και την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των παραπάνω έχει στο δυναμικό της μόνιμο διορισμένο Τεχνικό και Γιατρό Ασφαλείας.

Πολιτική για την Υγεία, Ασφάλεια στην Εργασία και Προστασία του Περιβάλλοντος

Η Διοίκηση και το Προσωπικό της VILMEC IKE δεσμεύονται να λειτουργούν στα
πλαίσια, που οριοθετεί η εταιρική πολιτική για την υγεία, ασφάλεια στην εργασία και προστασία του περιβάλλοντος έχοντας πάντα σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την συνεχή βελτίωση της .
Η δέσμευση αυτή υλοποιείται μέσα από :

  • Συνεχή αναζήτηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων που προκύπτουν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, υλικών, διεργασιών, προϊόντων.
  • και εκπομπών, υπεργολάβους και όλους όσους συμμετέχουν ή επηρεάζονται από την λειτουργία της και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή, την μείωση ή τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών στην ασφάλεια, υγιεινή ή περιβάλλον.
  • Πλήρη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις άλλες απαιτήσεις που έχει αποδεχθεί.
  • Διατήρηση σε πλήρη εγρήγορση του προσωπικού και των στελεχών της για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον.
  • Εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους (γραφεία και εργοτάξια) με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ετοιμότητας έναντι καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
  • Ανάπτυξη και διατήρηση επικοινωνίας και άριστων σχέσεων συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, αλλά και με κάθε αρμόδιο φορέα με σκοπό την ορθότερη αντιμετώπιση και διαχείριση τυχόν κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και περιβάλλον.
  • Περιοδική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητάς της στην διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην υγεία, ασφάλεια στην εργασία και διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και αναζήτηση τρόπων για τη συνεχή βελτίωσή της.

Επικοινωνήστε μαζί μας