Ποιότητα

H VILMEC IKE εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και χρησιμοποιεί τους πιο διεθνώς αναγνωρισμένους κώδικες και προδιαγραφές, όπως ASME, ASTM / AISI, API, PED και EN. Επίσης διαθέτει μεγάλο αριθμό PQR (Certified Supporting Procedure Qualification Records) και όλα τα έργα υλοποιούνται με εγκεκριμένες προδιαγραφές διαδικασιών συγκόλλησης (WPS) σύμφωνα με τα πρότυπα ASME IX, EN ISO 15609-1 και API 1104.

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υψηλών προδιαγραφών της, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της συγκολλητές πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9606-1:2017, ASME IX και API 1104.

Επίσης μέσω των συνεργατών μας, παρέχουμε

  • NDTs – μη καταστρεπτικές μεθόδους δοκιμών με μαγνητική διαπερατότητα, διεισδυτικά υγρά
  • Προσωπικό Επιθεώρησης πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 473/ISO 9712 – PCN LEVEL ΙΙ και SNT – TC 1A LEVEL II.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών και τη διασφάλιση της ποιότητας είναι η συνεχής συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και διεθνών διαπιστευμένων, εξουσιοδοτημένων οργανισμών επιθεώρησης (QMSCERT, TUV HELLAS, MOODY TOOTRUP, LLOYD’S) για την εκτέλεση των δοκιμών και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

 

Πολιτική Ποιότητας

Όλοι οι εργαζόμενοι στην VILMEC IKE, Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν πάντα μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των Πελατών της και κάνοντας αυτό να προσβλέπουν στη συνεχή βελτίωση της θέσης της Εταιρείας στην Αγορά και στη δική τους οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη.

Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με πρώτη τη Διοίκηση της VILMEC IKE η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Αντικειμενικός πρώτος στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση και διαχείριση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η :

  • Ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες
  • Συνεχή αξιολόγηση των συνεργατών της εταιρίας
  • Άρτια και αποτελεσματική εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας
  • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης έργων
  • Το υψηλό ποσοστό Ποιότητας των Παραδοτέων¨Έργων
  • Άμεση ανταπόκριση στα παράπονα πελατών και η σταδιακή εξάλειψη τους

 

Η Διοίκηση της VILMEC IKE έχει την άποψη ότι το κόστος για την επίτευξη ενός αποδοτικού συστήματος ποιότητας, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό με την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την συνακόλουθη βελτιωμένη εικόνα της εταιρείας στην αγορά.

Επικοινωνήστε μαζί μας