Εργασίες συγκόλλησης χαλυβδοσωλήνων στη θραύση του καταθλιπτικού αγωγού και αντικατάσταση τμήματος υπογείου δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

Περιγραφή
Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, και περιελάμβανε:

  • Αποξήλωση σωληνώσεων
  • Προμήθεια υλικών σωληνώσεων
  • Ανέγερση σωληνώσεων

Το έργο υλοποιήθηκε το 2011-2012 με συνολικό κόστος 76.190,00€

Επικοινωνήστε μαζί μας